Informacja
Z dniem 30.03.2013 r. sklep TopOkazje.pl zaprzestał sprzedaży. Polecamy zakupy w sklepie X-KOM.PL.
Gwarancje
Wszelkie zgłoszenia prosimy składać poprzez formularz reklamacyjny sklepu X-KOM.PL dostępny pod adresem:
http://www.x-kom.pl/serwis.
Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z obsługą sklepu X-KOM.PL:
http://www.x-kom.pl/kontakt.
Regulamin
TopOkazje.PL
Regulamin Sprzedaży/ Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość.


 1. Postanowienia Ogólne:
 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez spółkę X-KOM Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429838, posługującą się numerem NIP 9492107026 i REGON 241123546, z kapitałem zakładowym 10.000.000 zł, w całości wpłaconym i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym X-KOM.PL, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a X-KOM Sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym TopOkazje.PL/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez X-KOM Sp. z o.o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
 1. Przedmiot Sprzedaży
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego TopOkazje.PL oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym TopOkazje.PL/na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego TopOkazje.PL oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 4. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego TopOkazje.PL.
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
  • w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu,
  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.
 6.  Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę/nie wyraża zgody (tu: forma check box) na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur
  w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej
 7. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa X-KOM Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 8. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 10. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 11. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: X-KOM Sp. z o.o., ul. Krakowska 45/56A, 42-202 Częstochowa lub elektronicznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego w sekcji gwarancja. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji X-KOM Sp. z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 1. Realizacja zamówienia.
 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej: http://www.topokazje.pl/rejestracja
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  • dokonywania zakupów w sklepie internetowym TopOkazje.PL,
  • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  • opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,
  • prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,
  • współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line TopOkazje.PL.
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 5. Dokonanie rejestracji konta użytkownika przez Klienta jest równoznaczne z:
  • wyrażeniem przez Klienta zgody na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie X-KOM i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   • realizacji umowy  przez Sprzedającego,
   • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy TopOkazje.PL,
   • wysłania przez firmę Grupa Allegro Sp. z o.o.  na adres e-mail wskazany w zamówieniu: Ankiety oceny procesu składania zamówienia, Ankiety oceny realizacji zamówienia oraz Ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
  • zaakceptowaniem  postanowień Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego TopOkazje.PL,
  • wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować użytkowników o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy TopOkazje.PL.
 3. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy TopOkazje.PL.
 4. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym TopOkazje. PL należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 5. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 1. Dostawa.
 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym TopOkazje.PL oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Sp. z o.o. lub do paczkomatów firmy INPOST Sp. z o.o. we wskazanym przez Klienta miejscu (lista dostępnych paczkomatów dostępna jest pod adresem: www.paczkomaty.pl/znjadz_paczkomat,33.html).
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik firmy kurierskiej UPS Sp. z o.o. lub operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o. (paczkomaty) i podawany jest do wiadomości Klienta przez pracowników X-KOM Sp. z o.o. przed dostawą towaru do Klienta.
 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 5. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 6. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 7. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy UPS odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 8. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), Klient nie powinien jej odbierać. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem www.x-kom.pl/serwis (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej UPS. Rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego szkody jest możliwe wyłącznie w przypadku kompletnego i prawidłowo wypełnionego protokołu szkody UPS zawierającego szczegółowy opis dostrzeżonego uszkodzenia przesyłki.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych) po jej rozpakowaniu, należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji.
 10. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 11. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., Klient zobowiązany jest do:
  • wskazania uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST,
  • umieszczenia uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,
  • zgłoszenia tego faktu do X-KOM.PL w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez wypełnienie formularza dostępnego w sekcji gwarancja  (zgłoszenie reklamacji), a także do INPOST Sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).
 1. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy INPOST Sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez INPOST Sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić do TopOkazje.PL za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://www.topokazje.pl/gwarancja w ciągu 24 godzin od odebrania towaru.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych obowiązków. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zapisów, zgłoszenia dotyczące uszkodzeń mechanicznych sprzętu powstałych podczas transportu, jak również zgłoszenia dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane jako reklamacje związane z dostawą sprzętu. Powyższe nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień kupującego przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
 1. Prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy. Zaleca się również wypełnienie formularza zgłoszenia RMA, dostępnego na stronie internetowej w sekcji: gwarancja, co pozwoli na przydzielenie klientowi indywidualnego numeru RMA w celu szybszej identyfikacji przesyłki.
 2. Termin 10-cio dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym TopOkazje.PL posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 10 dni od doręczenia sprzętu.
 5. Kompletny towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 7. Koszty odesłania towaru w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy ponosi Klient.
 8. Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Klientowi dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym TopOkazje.PL oraz przez portal internetowy Allegro.pl (umowa zawarta na odległość).
 9. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną z opcją odbioru osobistego w salonie sprzedaży Sprzedającego, umowa z Klientem zawierana jest w siedzibie Sprzedającego. Klientowi z uwagi na tryb jej zawarcia (realizacja zamówienia i wydanie towaru w siedzibie Spółki) nie przysługuje uprawnienie do  odstąpienia od umowy w ciągu dziesięciu dni od daty zakupu bez podania przyczyny.
 1. Reklamacje
 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się w sekcji gwarancja co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.
 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
 6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:
  ul Krakowska 45/56A, 42-202 Częstochowa.
 7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 8. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 11. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 12. Rewers wydawany klientowi przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy TopOkazje.PL jest JEDYNYM dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.
 13. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 14. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
 15. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.